mgr Marta Kozaryn | Diagnosta ADHD, Diagnosta ADOS-2, Logopeda, Psycholog, i Psychoterapeuta

Sienkiewicza 28B/1

Doświadczenie zawodowe

Nurt: Systemowy.

Doświadczenie: Jest psychologiem diagnostą oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyła Psychologię ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz szkolenie w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży. Jest w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty w nurcie psychoterapii systemowej indywidualnej, par i rodzin na WTTS-ie w Poznaniu. Ma przygotowanie pedagogiczne, które zdobyła podczas magisterskich studiów z Pedagogiki na WSP w Zielonej Górze oraz na podyplomowych studiach w zakresie logopedii, neurologopedii, terapii i diagnozy pedagogicznej oraz oligofrenopedagogiki. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Neuropsychiatrii, Poradniach Zdrowia Psychicznego, w Klinice psychologiczno-psychiatrycznej, w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w szkołach i przedszkolach.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Pracuje z pacjentami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi w zakresie: zaburzeń neurorozwojowych (spektrum autyzmu, ADHD), zaburzeń nastroju, napadów paniki, zaburzeń lękowych, fobii, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, związanych ze stresem i wypaleniem zawodowym, zaburzeń psychosomatycznych oraz trudności w nauce szkolnej, t.j.: koncentracji uwagi i pamięci, zaburzeń ekspresji mowy i nadawania, dysleksji i dysortografii.

Prowadzi konsultacje, udziela wsparcia w sytuacji kryzysu oraz pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym, konsultuje system rodzinny. Prowadzi diagnozę psychologiczną dorosłych, młodzieży i dzieci w kierunku spektrum autyzmu i ADHD we współpracy z personelem medycznym.

Posługuje się wystandaryzowanymi testami i kwestionariuszami do przeprowadzenia diagnozy psychologicznej stanu emocjonalnego, poziomu rozwoju intelektualnego, osobowości i temperamentu. Diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży. Prowadzi konsultacje i stawia diagnozy w zakresie oceny rozwoju ekspresji i rozumienia mowy oraz oceny rozwoju dzieci z grupy ryzyka. Opiniuje o potrzebie objęcia dziecka programem wczesnego wspomagania rozwoju.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia: Posiada certyfikaty, które uprawniają do badania poziomu rozwoju intelektualnego Skalą inteligencji Stanford-Binet 5, obserwacji klinicznej przy użyciu kwestionariuszy ADOS 2 oraz do prowadzenia badania Monachijską Funkcjonalną Diagnostyką Rozwojową. Stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności diagnostyczno-terapeutyczne podczas kursów, szkoleń i konferencji. Swoją pracę poddaję superwizji. Przestrzega kodeksu etycznego zawodu psychologa.