Regulamin świadczenia usług medycznych

Regulamin świadczenia usług medycznych

§1

 1. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Medycznego Ginemedica i określa szczegółowe zasady świadczenia usług dla pacjentów.
 2.  Na potrzeby niniejszych Ogólnych Zasad Świadczenia Usług Medycznych poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
  • Ogólne Zasady Świadczenia Usług – niniejszy dokument, stanowiący wzorzec umowny, w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego, określający zasady Świadczenia przez Świadczeniodawcę usług medycznych.
  • Pacjent – użytkownik korzystający z usług oferowanych przez Świadczeniodawcę.
  • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Serwis – serwis internetowy, umożliwiający Użytkownikom realizację świadczenia medycznego u Świadczeniodawcy.
  • Świadczeniodawca – podmiot świadczący usługi medyczne Ginemedica Sp. z o.o., Podwale 83/3, 50-414 Wrocław, REGON: 381343294, NIP: 8992850874.
  • Teleporada, konsultacja online – konsultacja przeprowadzona przez Świadczeniodawcę w formie wideokonferencji (przekazu audiowizualnego) lub telekonferencji (przekazu audio) przeprowadzona na zlecenie i rzecz Pacjenta w ramach świadczenia usług medycznych przez Świadczeniodawcę.
  • Usługa Zdrowotna – usługa zdrowotna, o której mowa w Ustawie o Prawach Konsumenta, Świadczona przez pracownika/ów ochrony zdrowia pacjentom, w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.
  • Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§2

 1. Świadczeniodawca świadczy usługi medyczne, w celu zapewnienia pełnego, fizycznego i mentalnego dobrostanu pacjenta, przy zastosowaniu najnowszej wiedzy medycznej, uwzględniając wszystkie dostępne metody terapeutyczne.

§3

 1. Korzystanie z usług medycznych może rozpocząć się po zebraniu danych osobowych Pacjenta.
 2. Skorzystanie przez Pacjenta z dostępnych usług medycznych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przeprowadzenie świadczeń nieinwazyjnych. Wykonanie świadczeń inwazyjnych musi być poprzedzone udzieleniem przez Pacjenta pisemnej zgody.
 3. Zgodę na świadczenie zdrowotne może wyrazić pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, u którego świadczenie ma być wykonane. Jednocześnie, gdy pacjent nie ukończył 18 roku życia zgodę na świadczenie zdrowotne małoletniego musi wyrazić również jego przedstawiciel ustawowy – Pełnomocnik Pacjenta.

§4

 1. Usługi medyczne oferowane przez Świadczeniodawcę są świadczeniami odpłatnymi. Wyjątek stanowią wybrane usługi realizowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 2. Pacjent zobowiązuje się zapłacić za wykonanie usług medycznych zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§5

 1. Pacjent zobowiązuje się do udzielenia pełnej i wszechstronnej informacji na temat stanu swojego zdrowia, tj.: przebyte i obecne choroby, urazy, reakcje alergiczne, przyjmowane leki (szczególnie: antydepresyjne, psychotropowe, spazmolityczne, stosowane w leczeniu anemii, nadciśnieniowe, cukrzycowe oraz cytostatyczne i immunosupresyjne, oraz inne, np. stosowane w przebiegu choroby nowotworowej), nadwrażliwość na leki, ciąża itp., a także do poinformowania o wszystkim, co może wpłynąć na wynik badań lub terapii, np. niewłaściwe przygotowanie do badania lub zabiegu. Pacjent zobowiązuje się zapłacić za wykonanie usług medycznych zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§6

 1. Rezerwacja rodzaju i terminów świadczenia usług może być dokonana internetowo poprzez systemy rezerwacji on-line, telefonicznie lub osobiście w placówkach Świadczeniodawcy.
 2. W przypadku wybranych rodzajów świadczeń medycznych udzielanych w placówkach Świadczeniodawcy oraz świadczeń medycznych udzielanych drogą elektroniczną, ich realizacja jest możliwa po wykonaniu przedpłaty. Wysokość przedpłaty jest równa cenie usługi podanej w cenniku.
 3. Informacje odnośnie do przedpłat są udzielane przez personel Świadczeniodawcy.
 4. Szczegóły dotyczące przedpłat są ujęte w Regulaminie e-płatności

§7

 1. Jeżeli Pacjent nie może skorzystać z usług w umówionym terminie, powinien zawiadomić o tym Świadczeniodawcę, nie później niż na 24 godziny przed zaplanowanym terminem udzielenia świadczenia.
 2. Spóźnienie się pacjenta na zamówioną usługę może się wiązać z koniecznością skrócenia czasu usługi lub umówienia się na inny termin, jeżeli skrócenie czasu usługi mogłoby wpłynąć na obniżenie jakości udzielenia świadczenia.

§8

 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych pacjentowi przysługują Prawa Pacjenta, których podstawą prawną jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159) Dz.U. z 2012 r., poz. 159.
 2. Do obowiązków pacjenta należy przekazanie wszystkich informacji dotyczących stanu zdrowia, a także:
  1. poszanowanie godności i uprzejme traktowanie personelu Centrum Medycznego
  2. przestrzeganie zasad higieny osobistej,
  3. posiadanie ważnych dokumentów pozwalających zidentyfikować tożsamość,
  4. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
  5. stosowanie się do zaleceń personelu Centrum Medycznego Ginemedica.
 3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Centrum Medycznym Ginemedica ma prawo do złożenia skargi do Zarządu Ginemedica Sp. z o.o. lub mailowo na adres kierownik@ginemedica.pl.
 4. Świadczenia medyczne są udzielane przez wykwalifikowany personel medyczny posiadający odpowiednie uprawnienia. Usługi medyczne są wykonywane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami towarzystw medycznych i dostępną wiedzą medyczną.
 5. Personel Centrum Medycznego Ginemedica ma prawo odstąpić od wykonania usługi nawet w trakcie jej wykonywania, jeżeli mogłoby to rodzić ryzyko negatywnych skutków zdrowotnych (przeciwwskazania) lub kontynuowanie usługi byłoby sprzeczne z etyką zawodową i obowiązującymi normami prawa i wiedzy medycznej, a także w sytuacji, gdyby zachowanie pacjenta naruszało postanowienia regulaminów Świadczeniodawcy lub normy współżycia społecznego.

§9

 1. Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością Ginemedica Sp. z o.o
 2. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Ginemedica Sp. z o.o. udostępnia dokumentację medyczną Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej pisemnie przez pacjenta, a także podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej na mocy odpowiednich przepisów prawa, po złożeniu przez pacjenta pisemnego wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej i przesłanie go na dokumentacja@ginemedica.pl lub kontakt@ginemedica.pl.
 3. Dokumentacja medyczna będzie udostępniona pacjentowi w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku.
 4. Jeżeli wyniki badań lub inne elementy dokumentacji medycznej mają być wysłane drogą elektroniczną, pacjent powinien złożyć pisemną zgodę na udostępnienie dokumentacji w tej formie.

§10

 1. Ginemedica Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, związane ze świadczonymi usługami, powstałe z winy pacjenta, siły wyższej, bądź też w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były znane personelowi, lub okoliczności, na które Ginemedica Sp. z o.o. nie ma wpływu, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego zaniedbania personelu Ginemedica Sp. z o.o.
 2. Ginemedica Sp. z o.o. nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, wynikłego z zatajenia przez Pacjenta ważnych informacji o jego stanie zdrowia, bądź spowodowanego nieprzestrzeganiem przez Pacjenta planu leczenia i innych zaleceń, a także w sytuacji, gdy po zabiegach w Centrum Medycznym Ginemedica Pacjent podda się zabiegom lub procedurom medycznym w innym ośrodku, bez konsultacji z lekarzem prowadzącym w Centrum Medycznym Ginemedica.
 3. Wprowadzanie zwierząt na teren Centrum Medyczne Ginemedica jest zabronione, palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie jakichkolwiek środków odurzających na terenie Centrum Medycznego Ginemedica jest zabronione.

§11

 1. W przypadku niestosownego zachowania pacjenta na terenie Centrum Medycznego Ginemedica lub rażącego naruszenia porządku czy przebiegu procesu udzielania świadczeń personel ma prawo odmówić lub przerwać świadczenie usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie przychodni, chyba że zachodzi uzasadniona obawa, iż odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia, lub zdrowia pacjenta albo życia, lub zdrowia innych osób.
 2. . Pacjent ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone na terenie Centrum Medycznego Ginemedica z jego winy.

§12

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 633) oraz przepisy wykonawcze