Regulamin świadczenia usług medycznych drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług medycznych drogą elektroniczną

§1

 1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Świadczenia Usług Medycznych określającego zasady korzystania z usług Ginemedica Sp. z o.o. przez Pacjenta (dalej jako: „Regulamin”) w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. W zakresie nieuregulowanym przez Regulamin Usług Elektronicznych zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu.
 2.  Na potrzeby niniejszych Ogólnych Zasad Świadczenia Usług Medycznych Drogą Elektroniczną, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
  • Ogólne Zasady Świadczenia Usług – niniejszy dokument, stanowiący wzorzec umowny, w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego, określający zasady Świadczenia przez Świadczeniodawcę usług medycznych z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.
  • Pacjent – użytkownik korzystający z usług oferowanych przez Świadczeniodawcę.
  • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Serwis – serwis internetowy, umożliwiający Użytkownikom realizację świadczenia medycznego u Świadczeniodawcy.
  • Świadczeniodawca – podmiot świadczący usługi medyczne Ginemedica Sp. z o.o., Podwale 83/3, 50-414 Wrocław, REGON: 381343294, NIP: 8992850874.
  • Teleporada, konsultacja online – konsultacja przeprowadzona przez Świadczeniodawcę w formie wideokonferencji (przekazu audiowizualnego) lub telekonferencji (przekazu audio) przeprowadzona na zlecenie i rzecz Pacjenta w ramach świadczenia usług medycznych przez Świadczeniodawcę.
  • Usługa Zdrowotna – usługa zdrowotna, o której mowa w Ustawie o Prawach Konsumenta, Świadczona przez pracownika/ów ochrony zdrowia pacjentom, w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.
  • Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§2

 1. Świadczeniodawca zapewnia Pacjentom możliwość realizacji usług medycznych za pomocą środków komunikacji na odległość – Teleporada, Konsultacje online.
 2. W celu skorzystania z Usługi określonej w pkt 2 §1, po otrzymaniu informacji z Serwisu lub od personelu Świadczeniodawcy, należy dokonać płatności przed planowaną teleporadą.
 3. Szczegóły dotyczące płatności są przedstawione w Regulaminie e-płatności.

§3

 1. Pacjent powinien niezwłocznie poinformować Świadczeniodawcę drogą mailową na adres kontakt@ginemedica.pl lub telefonicznie na numer 530929758 o wszelkiego rodzaju zauważonych naruszeniach bezpieczeństwa w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§4

 1. W ramach udzielanej Teleporady lekarz zobowiązany jest do poinformowania pacjenta o możliwości dostępu do e-recepty, e-skierowani, e-zwolnienia.
 2. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że w trakcie udzielania świadczenia może okazać się, iż z uwagi na konkretny stan faktyczny konieczne jest wykonanie badania osobistego lub przeprowadzenie przez niego dodatkowych badań.
 3. Pacjent zobowiązuje się przekazać Świadczeniodawcy wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla świadczenia usługi medycznej. W przypadku, gdy świadczenie stanowi badanie lekarskie, Świadczeniodawca może zażądać od Pacjenta także kopii dokumentacji medycznej lub wyników badań.
 4. Jeśli połączenie w ramach usługi, o której mowa w pkt 2 §1 Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Pacjenta w jego odczuciu pogarsza się, Pacjent powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w najbliższym podmiocie wykonującym działalność leczniczą.
 5. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub zasięgnąć pomocy w najbliższym podmiocie wykonującym działalność leczniczą.
 6. Świadczeniodawca dochowa należytej staranność przy świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zapewni, że świadczenie usług drogą elektroniczną nie będzie powodować zakłócenia udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie zapewnienia, bez zbędnej zwłoki, dostępu do danych zawartych w dokumentacji medycznej.

§5

 1. Świadczeniodawca nie gwarantuje ciągłej operacyjności i dostępności funkcjonalności systemów teleinformatycznych wynikających z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności siły wyższej.
 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga spełnienia przez Pacjenta następujących warunków technicznych w przypadku konsultacji online:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę
  • jeśli wskazane przez Świadczeniodawcę, oprogramowanie do komunikacji na odległość
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga spełnienia przez Pacjenta następujących warunków technicznych w przypadku konsultacji online:
  • Telefon obsługujący połączenia przychodzące
 4. W razie korzystania przez Pacjenta ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych opisanych w Regulaminie, Świadczeniodawca nie odpowiada za jakość świadczonych usług drogą elektroniczną lub niewykonanie usług drogą elektroniczną.

§6

 1. Pacjent ponosi pełną odpowiedzialność za przekazanie Świadczeniodawcy poprawnych danych umożliwiających poprawne udzielenie świadczenia medycznego na odległość.
 2. Zabronione jest przesyłanie przez Użytkownika w ramach Serwisu treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa Świadczeniodawcy lub innych oraz które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za działanie niezgodne z prawem, naruszającego prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste.

§7

 1. Świadczeniodawca informuje, iż do usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników ochrony zdrowia pacjentom, w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej, nie stosuje się ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z jej art. 3 ust.1 pkt 7). 13. 14. Z zastrzeżeniem pkt 16 powyżej, Pacjent ma prawo złożyć reklamację na świadczone przez Świadczeniodawcę usługi, w formie pisemnej na adres mailowy kierownik@ginemedica.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: dane kontaktowe reklamującego, informacje o rezerwacji oraz krótki opis zdarzenia reklamacyjnego. Jeżeli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje będą wymagać uzupełnienia w celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji, Świadczeniodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie.
 3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w formie pisemnej na adres mailowy podany w reklamacji, w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W sprawach zawiłych lub w przypadkach wymagających podjęcia czynności wyjaśniających lub skierowania wystąpienia do innych jednostek lub instytucji odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w terminie do 30 dni od dnia złożenia reklamacji. W wyjątkowych przypadkach termin ten może być przedłużony na okres do 3 miesięcy.

§8

 1. Pacjent zobowiązuje się korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem Świadczenia Usług Medycznych Drogą Elektroniczną, przepisami prawa i dobrymi obyczajami.