Regulamin e-płatności

§1

 1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Świadczenia Usług Medycznych określającego zasady korzystania z usług Ginemedica Sp. z o.o. przez Pacjenta (dalej jako: „Regulamin”) w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. W zakresie nieuregulowanym przez Regulamin Usług Elektronicznych zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu.
 2.  Na potrzeby niniejszych Ogólnych Zasad Świadczenia Usług Medycznych Drogą Elektroniczną, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
  • Ogólne Zasady Świadczenia Usług – niniejszy dokument, stanowiący wzorzec umowny, w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego, określający zasady Świadczenia przez Świadczeniodawcę usług medycznych z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.
  • Pacjent – użytkownik korzystający z usług oferowanych przez Świadczeniodawcę.
  • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Serwis – serwis internetowy, umożliwiający Użytkownikom realizację świadczenia medycznego u Świadczeniodawcy.
  • Świadczeniodawca – podmiot świadczący usługi medyczne Ginemedica Sp. z o.o., Podwale 83/3, 50-414 Wrocław, REGON: 381343294, NIP: 8992850874.
  • Teleporada, konsultacja online – konsultacja przeprowadzona przez Świadczeniodawcę w formie wideokonferencji (przekazu audiowizualnego) lub telekonferencji (przekazu audio) przeprowadzona na zlecenie i rzecz Pacjenta w ramach świadczenia usług medycznych przez Świadczeniodawcę.
  • Usługa Zdrowotna – usługa zdrowotna, o której mowa w Ustawie o Prawach Konsumenta, Świadczona przez pracownika/ów ochrony zdrowia pacjentom, w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.
  • Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§2

 1. Świadczeniodawca zapewnia Pacjentom możliwość realizacji usług medycznych za pomocą środków komunikacji na odległość – Teleporada, Konsultacje online.
 2. W celu skorzystania z Usługi określonej w pkt 2 §1, po otrzymaniu informacji z Serwisu lub od personelu Świadczeniodawcy, należy dokonać płatności przed planowaną teleporadą.
 3. Szczegóły dotyczące płatności są przedstawione w Regulaminie e-płatności.

§3

 1. Pacjent powinien niezwłocznie poinformować Świadczeniodawcę drogą mailową na adres kontakt@ginemedica.pl lub telefonicznie na numer 530929758 o wszelkiego rodzaju zauważonych naruszeniach bezpieczeństwa w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§4

 1. W ramach udzielanej Teleporady lekarz zobowiązany jest do poinformowania pacjenta o możliwości dostępu do e-recepty, e-skierowani, e-zwolnienia.
 2. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że w trakcie udzielania świadczenia może okazać się, iż z uwagi na konkretny stan faktyczny konieczne jest wykonanie badania osobistego lub przeprowadzenie przez niego dodatkowych badań.
 3. Pacjent zobowiązuje się przekazać Świadczeniodawcy wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla świadczenia usługi medycznej. W przypadku, gdy świadczenie stanowi badanie lekarskie, Świadczeniodawca może zażądać od Pacjenta także kopii dokumentacji medycznej lub wyników badań.
 4. Jeśli połączenie w ramach usługi, o której mowa w pkt 2 §1 Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Pacjenta w jego odczuciu pogarsza się, Pacjent powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w najbliższym podmiocie wykonującym działalność leczniczą.
 5. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub zasięgnąć pomocy w najbliższym podmiocie wykonującym działalność leczniczą.
 6. Świadczeniodawca dochowa należytej staranność przy świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zapewni, że świadczenie usług drogą elektroniczną nie będzie powodować zakłócenia udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie zapewnienia, bez zbędnej zwłoki, dostępu do danych zawartych w dokumentacji medycznej.

§5

 1. Świadczeniodawca nie gwarantuje ciągłej operacyjności i dostępności funkcjonalności systemów teleinformatycznych wynikających z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności siły wyższej.
 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga spełnienia przez Pacjenta następujących warunków technicznych w przypadku konsultacji online:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę
  • jeśli wskazane przez Świadczeniodawcę, oprogramowanie do komunikacji na odległość
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga spełnienia przez Pacjenta następujących warunków technicznych w przypadku konsultacji online:
  • Telefon obsługujący połączenia przychodzące
 4. W razie korzystania przez Pacjenta ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych opisanych w Regulaminie, Świadczeniodawca nie odpowiada za jakość świadczonych usług drogą elektroniczną lub niewykonanie usług drogą elektroniczną.

§6

 1. Pacjent ponosi pełną odpowiedzialność za przekazanie Świadczeniodawcy poprawnych danych umożliwiających poprawne udzielenie świadczenia medycznego na odległość.
 2. Zabronione jest przesyłanie przez Użytkownika w ramach Serwisu treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa Świadczeniodawcy lub innych oraz które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za działanie niezgodne z prawem, naruszającego prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste.

§7

 1. Świadczeniodawca informuje, iż do usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników ochrony zdrowia pacjentom, w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej, nie stosuje się ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z jej art. 3 ust.1 pkt 7). 13. 14. Z zastrzeżeniem pkt 16 powyżej, Pacjent ma prawo złożyć reklamację na świadczone przez Świadczeniodawcę usługi, w formie pisemnej na adres mailowy kierownik@ginemedica.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: dane kontaktowe reklamującego, informacje o rezerwacji oraz krótki opis zdarzenia reklamacyjnego. Jeżeli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje będą wymagać uzupełnienia w celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji, Świadczeniodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego
 4. Świadczeniodawca, po potwierdzeniu przedpłaty całej kwoty wynagrodzenia z tytułu zarezerwowanej wizyty, wystawi dokument, także w formie elektronicznej, w szczególności na każde żądanie Pacjenta zgłoszone w terminie 3 miesięcy od daty wpłacenia kwoty.

Regulamin e-płatności

§1

 1. Niniejsze Ogólne Zasady Świadczenia Usług przez Świadczeniodawcę określają podstawowe zasady świadczenia usług przez Świadczeniodawcę, w ramach internetowego serwisu rezerwacji terminów wizyt.
 2.  Na potrzeby niniejszych Ogólnych Zasad Świadczenia Usług Medycznych Drogą Elektroniczną, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
  • Cennik – cennik usług oferowanych przez Świadczeniodawcę, wprowadzony w ramach Serwisu (przy wykorzystaniu Oprogramowania Medycznego), udostępniony na stronie internetowej www.ginemedica.pl
  • Ogólne Zasady Świadczenia Usług – niniejszy dokument, stanowiący wzorzec umowny, w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego, określający zasady Świadczenia przez Świadczeniodawcę usług medycznych z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.
  • Pacjent – użytkownik korzystający z usług oferowanych przez Świadczeniodawcę.
  • Placówka – konkretna placówka (lokalizacja) Świadczeniodawcy.
  • Serwis – serwis internetowy, umożliwiający Pacjentom rezerwację terminu wizyty u Świadczeniodawcy.
  • Świadczeniodawca – podmiot świadczący usługi medyczne Ginemedica Sp. z o.o., Podwale 83/3, 50-414 Wrocław, REGON: 381343294, NIP: 8992850874.

§2

 1. W ramach niniejszego Serwisu możliwe jest dokonanie rezerwacji terminu wizyty u danego lekarza lub dla danej usługi u Świadczeniodawcy (zamówienie usługi medycznej) w szczególności w celu zapewnienia Pacjentowi dostępności odpowiednich zasobów Świadczeniodawcy, w tym lekarzy, w zarezerwowanym przez niego terminie.
 2. Lokalizacja Placówki, w której odbędzie się zarezerwowana przez Pacjenta wizyta, wynika z
 3. danych zawartych w treści rezerwacji. Podmiotem, do którego należy Placówka jest: Ginemedica Sp. z o.o., Podwale 83/3, 50-414 Wrocław, REGON: 381343294, NIP: To z tym podmiotem Pacjent zawiera umowę na świadczenie usługi w postaci zarezerwowanej wizyty.

§3

 1. Warunkiem skutecznej rezerwacji terminu wizyty może być konieczność uiszczenia przez Pacjenta przedpłaty pełnej ceny zarezerwowanej wizyty, zgodnie z Cennikiem udostępnionym przez Świadczeniodawcę, niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji terminu.
 2. Płatności można dokonać poprzez Serwis lub wykonując przelew na wskazane konto bankowe – 64 1090 1522 0000 0001 3648 8092, nie później niż do godziny 19:00 w dniu poprzedzającym datę wizyty lub niezwłocznie, jeśli rezerwacja jest dokonywana na ten sam dzień. Jeśli wizyta została zaplanowana na poniedziałek, płatność należy dokonać nie później niż w piątek do godz. 19:00. W przypadku wykonania przelewu, konieczne jest przesłanie potwierdzenia transakcji na adres mailowy kontakt@ginemedica.pl.
 3. Jeśli płatność nie zostanie dokonana i potwierdzona w terminie wymienionym w pkt 2 §3, nastąpi anulowanie dokonanej przez Pacjenta rezerwacji terminu wizyty.
 4. Umowa pomiędzy Świadczeniodawcą i Pacjentem zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia dokonanej płatności.

§4

 1. Cennik usług Świadczeniodawcy udostępniony jest w Serwisie. Cena za wizytę dotyczy wyłącznie usługi podstawowej (wskazanej w procesie rezerwacji) i nie obejmuje w szczególności wynagrodzenia za wykonanie usług dodatkowych, w tym wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia dodatkowych badań.
 2. W Serwisie może być udostępniony również orientacyjny wykaz cen, wskazujący wyłącznie dolną granicę ceny usługi – w takim przypadku zaleca się Pacjentom weryfikację cen wskazanych w Serwisie przed dokonaniem rezerwacji terminu wizyty – dzwoniąc na numer
  telefonu wskazany przez Świadczeniodawcę – 530 929 758.
 3. W przypadku braku wskazania cennika w Serwisie, wszelkie informacje o cenach za świadczone usługi można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu wskazany przez Świadczeniodawcę.

§5

 1. Pacjent może zmienić lub odwołać zarezerwowany termin wizyty bez podania przyczyny, nie później niż na 24 godziny przed tym terminem. W przypadku odwołania Pacjentowi zwracana jest kwota przedpłaty w terminie 14 dni od zgłoszenia.
 2. Odwołanie wizyty w terminie późniejszym niż wskazany w pkt 1 §5 powyżej lub niepojawienie się Pacjenta u Świadczeniodawcy w zarezerwowanym i nieodwołanym przez niego terminie wizyty, uprawnia Świadczeniodawcę do zatrzymania wpłaconej kwoty, chyba że Pacjent udowodni, że niemożliwość pojawienia się u Świadczeniodawcy wynikała z siły wyższej w rozumieniu przyjętym w orzecznictwie sądowym. W takim przypadku Pacjentowi otrzymuje zwrot zgodnie z pkt 1 par. 5.
 3. Potrącana kwota stanowi rekompensatę związaną z koniecznością poniesienia przez Świadczeniodawcę kosztów obsługi procesu rezerwacji i zapewnienia gotowości do świadczenia usług przez lekarza oraz udostępniania w tym celu pomieszczeń, sprzętu medycznego i innej infrastruktury.
 4. W przypadku odwołania wizyty przez Świadczeniodawcę, Świadczeniodawca zwraca Pacjentowi całą wpłaconą kwotę.

§6

 1. Wszelkie zwroty płatności, wpłaconych przez Pacjenta, dokonywane są w formie uznania na konto, z którego wpłynęła należność

§7

 1. Świadczeniodawca informuje, iż do usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom, w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej, nie stosuje się ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z jej art. 3 ust.1 pkt 7). 13. 14. Z zastrzeżeniem pkt 16 powyżej, Pacjent ma prawo złożyć reklamację na świadczone przez Świadczeniodawcę usługi, w formie pisemnej na adres korespondencyjny Świadczeniodawcy wskazany w pkt 4 powyżej.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: dane kontaktowe reklamującego, informacje o rezerwacji oraz krótki opis zdarzenia reklamacyjnego. Jeżeli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje będą wymagać uzupełnienia w celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji, Świadczeniodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Świadczeniodawca, po potwierdzeniu przedpłaty całej kwoty wynagrodzenia z tytułu zarezerwowanej wizyty, wystawi dokument, także w formie elektronicznej, w szczególności na każde żądanie Pacjenta zgłoszone w terminie 3 miesięcy od daty wpłacenia kwoty.

§8

 1. Pacjent zobowiązuje się korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem Świadczenia Usług Medycznych Drogą Elektroniczną, przepisami prawa i dobrymi obyczajami.