Paulina Najgrodzka

Paulina Najgrodzka

radiologist
  • Polish
  • English

Specjalizacja: Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Doświadczenie: Dyplom lekarza medycyny z wynikiem bardzo dobrym uzyskała na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w 2013 roku. swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnym. W trakcie szkoleń odbyła liczne dyżury medyczne a także staże kierunkowe w wyspecjalizowanych placówkach medycznych.

Leczenie: Zainteresowania skupia wokół szeroko pojętej diagnostyki ultrasonograficznej dzieci i dorosłych.

Szkolenia i prace naukowe: Posiada certyfikat umiejętności w zakresie diagnostyki ogólnej USG wydanego przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne. Uczestniczyła w kursach z zakresu ultrasonografii wielonarządowej. Stopień doktorski z wyróżnieniem uzyskała w 2019 r., jej rozprawa doktorska dotyczyła zastosowania badania ultrasonograficznego płuc u dzieci z pierwotnymi niedoborami odporności. Do celów rozprawy doktorskiej przebadała łącznie 220 dzieci z PNO jak i dzieci z zapaleniami płuc. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji oraz doniesień zjazdowych.