Anna Boluk

Anna Boluk

cardiologist
  • Polish

Na co dzień pracuje w Oddziale Kardiologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.
Codziennie styka się z całym spektrum chorób układu krążenia, jak choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu i przewodzenia, wady zastawek czy niewydolność serca. Kwalifikuje pacjentów do koronarografii, wszczepienia stymulatorów i kardiowerterów, operacji bypassów i wymiany zastawek. Konsultuje chorych w trakcie leczenia onkologicznego.
Szczególnie interesuje się echokardiografią i regularnie poszerza swoje kompetencje w tym zakresie.
Uważa, że najważniejsza w procesie diagnostyki i leczenia jest dobra komunikacja na linii lekarz- pacjent, która zdecydowanie zwiększa szanse na sukces terapeutyczny.